Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu:
Ngày sinh (dd/mm/yyyy):
Giới tính:
Điện thoại:
Email:
Địa chỉ liên hệ:
Hiện nay là sinh viên năm thứ:
Khoa:
Trường:
Điểm trung bình của kỳ học gần nhất:
Khu vực:

Nguyện vọng 1:
Nguyện vọng 2:
Nguyện vọng 3:
Bạn có điểm thi TOEIC chưa?:
Điểm thi TOEIC:
Ngày thi (dd/mm/yyyy):
Scan Phiếu điểm TOEIC:
(Thí sinh scan Phiếu điểm TOEIC dưới dạng PDF lên trang Google Drive và đính kèm link download tại đây)

Tôi đồng ý với việc BTC được toàn quyền sử dụng thông tin, hình ảnh và kết quả bài dự thi của tôi trong cuộc thi phục vụ mục đích truyền thông cho cuộc thi. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin tại bản khai này.


Chúng tôi sẽ kiểm tra tính xác thực điểm thi TOEIC dựa trên hệ thống điểm thi TOEIC của IIG và có quyền hủy tham dự cuộc thi của bạn nếu thông tin sai lệch.